Regulamin

SZYBKI DOSTĘP DO NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW

POLITYKA ZWROTÓW
POLITYKA PRYWATNOŚCI
DANE FIRMY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu („użytkownik”), a Adrianną Kosowską („Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczącą dostępu użytkownika do strony internetowej https://infleasy.com i korzystania z niej, a także wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, stron mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, połączonych lub w inny sposób z nią powiązanych (zwanych łącznie „Stroną”). Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania.

Definicje:

  1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  2. Kupujący – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia lub osoba prawna,
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://infleasy.pl/,
  4. Sprzedawca, Usługodawca – Adrianna Kosowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Adrianna Kosowska,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin,
  6. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ ZE STRONY I MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. Będziemy informować użytkowników o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty „Ostatnia aktualizacja” w niniejszych Warunkach użytkowania, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Należy upewnić się, że użytkownik zapoznaje się z odpowiednimi Warunkami przy każdym korzystaniu z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i będzie się uważać, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub w którym podlegalibyśmy obowiązkowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje użytkownika podlegałyby takim przepisom, nie może on korzystać z tej Witryny. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Witryna stanowi naszą własność, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, materiały audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika znajdujące się na Witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” wyłącznie do informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, udziela się mu ograniczonej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik uzyskał prawidłowy dostęp, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Strony, Treści i Znaków, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie podane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) będziesz dbał o dokładność tych informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował informacje rejestracyjne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) użytkownik nie jest niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (5) użytkownik nie uzyska dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, zarówno za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania ze Strony (lub jej części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odebrania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że jest ona nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.

5. PRODUKTY

Wszystkie produkty są dostępne w zależności od ich dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

– Visa

– Mastercard

– American Express

– Przelewy24

Użytkownik zobowiązuje się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zobowiązuje się również do niezwłocznego aktualizowania informacji dotyczących konta i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Ceny na stronie wyrażone są w PLN, na podstawie § 19 UStG nie naliczamy niemieckiego podatku VAT oraz nie wyszczególniamy go na dowodach zakupu (zasada dot. małych przedsiębiorstw). Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty według cen obowiązujących w danym momencie za dokonane zakupy oraz wszelkie stosowne opłaty za przesyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych tymi kwotami po złożeniu zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek cenowych, nawet jeśli zażądała już zapłaty lub ją otrzymała.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony. Firma może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW

Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Produkty cyfrowe za względu na swój charakter nie podlegają zwrotom, wymianom oraz reklamacjom. Przed zakupem należy zapoznać się z pełną informacją o każdym produkcie.

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których Witryna została przez nas udostępniona. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.

Jako użytkownik Strony, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

Systematycznie pobierać danych lub innych treści ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody z naszej strony.

Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

Obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób zakłócania funkcji związanych z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcji, które zapobiegają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub Treści na niej zawartych.

Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Stronie.

Wykorzystywania informacji uzyskanych na Stronie w celu nękania, prześladowania lub krzywdzenia innych osób.

Niewłaściwego korzystania z naszych usług pomocy technicznej lub składania fałszywych zgłoszeń o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.

Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.

Używania nieautoryzowanych ramek lub linków do Witryny.

Wgrywania lub przesyłania (lub prób wgrywania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.

Zaangażowania się w jakiekolwiek zautomatyzowane użycie systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych.

Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.

Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.

Przesyłania lub przekazywania (lub prób przesyłania lub przekazywania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywne lub aktywne mechanizmy zbierania lub przekazywania informacji, w tym bez ograniczeń, formatów wymiany czystej grafiki („gifs”), pikseli 1×1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „pasywne mechanizmy zbierania informacji” lub „pcms”).

Zakłócania, przerywania lub stwarzania nadmiernego obciążenia dla Strony, sieci lub usług połączonych ze Stroną.

Nękać, denerwować, zastraszać lub grozić pracownikom lub agentom naszej firmy zaangażowanym w udostępnianie Użytkownikowi jakiejkolwiek części Strony.

Próbować ominąć wszelkie środki stosowane na Stronie, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Strony lub jakiejkolwiek jej części.

Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi kodu Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub odtwarzania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania składającego się na Witrynę lub w jakikolwiek sposób stanowiącego jej część.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wynikiem korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, opracowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Strony, a także używania lub uruchamiania jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.

Korzystania z usług pośrednika w zakupie lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów na Stronie.

Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

Wykorzystywania Strony jako elementu działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywania Strony i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć lub przedsięwzięć komercyjnych przynoszących dochód.

Używania Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.

Sprzedawać lub w inny sposób przekazywać swojego profilu.

Redystrybuować lub udostępniać linków do zakupionych produktów.

9. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, przekazywania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronę, w tym między innymi tekstów, tekstów, nagrań wideo, nagrań audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie „Materiałami”). Materiały mogą być oglądane przez innych użytkowników Strony oraz przez strony internetowe innych firm. W związku z tym wszelkie Materiały przesłane przez użytkownika mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Kiedy tworzysz lub udostępniasz Materiały, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Materiałów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych jakiejkolwiek strony trzeciej.

Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia, aby wykorzystać i upoważnić nas, Stronę i innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Materiałów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Korzystania.

Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Materiałach na użycie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Materiałów w dowolny sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki użytkowania.

Twoje Materiały nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.

Twoje Materiały nie są niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masową wysyłką lub innymi formami nagabywania.

Twoje materiały nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze ani w żaden inny sposób niestosowne (według naszej oceny).

Twoje materiały nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie znęcają się nad nikim.

Twoje materiały nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy osób.

Twoje materiały nie naruszają żadnych obowiązujących praw, przepisów ani zasad.

Twoje materiały nie naruszają prywatności ani praw do wizerunku żadnej strony trzeciej.

Twoje materiały nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub innego prawa mającego na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;

Twoje materiały nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

Materiały zamieszczone przez Użytkownika nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają odnośników do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązujące prawo czy przepisy.

Korzystanie z Witryny lub Ofert Marketplace z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Witryny i Ofert Marketplace.

10. LICENCJA NA WKŁAD

Użytkownik i Witryna zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Strony, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnienie takich informacji zwrotnych w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoich Materiałach zamieszczonych przez Ciebie w dowolnym miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Materiały zamieszczone na Stronie i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Materiałami.

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

W Witrynie możemy udostępnić obszary, w których użytkownik może umieszczać recenzje lub oceny. Zamieszczając recenzję, Użytkownik musi spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć bezpośrednie doświadczenie z osobą/podmiotem, którego dotyczy recenzja; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych profanacji, ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) recenzje nie powinny zawierać odniesień do działań niezgodnych z prawem; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie możesz zamieszczać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcających innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy absolutnie żadnego obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uzna je za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub opinie naszych partnerów lub podmiotów stowarzyszonych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne recenzje ani za żadne roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z recenzji. Publikując recenzję, niniejszym przyznajesz nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni opłacone, przenoszalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przekazywanie w dowolny sposób, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszelkich treści związanych z recenzją.

12. PRZESŁANE TREŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynkowych („Materiały przesłane”) przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym celu zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym, bez podziękowania ani wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika.

13. WITRYNY I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny lub Ofert Rynkowych) linki do innych witryn internetowych („Witryny Osób Trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do osób trzecich lub od nich pochodzące („Treści Osób Trzecich”). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Witryny internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny, ani za żadne Treści osób trzecich zamieszczane na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub instalowane z Witryny, w tym za ich zawartość, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do lub zezwolenie na użycie lub instalację witryn internetowych osób trzecich lub treści osób trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub poparcia ich przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn osób trzecich lub użyć albo zainstalować Treści osób trzecich, czyni to na własne ryzyko i powinien mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już go nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi ze Strony lub związanej z dowolnymi aplikacjami używanymi lub instalowanymi ze Strony. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i przez inne firmy, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie zakupy, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w witrynach internetowych osób trzecich i nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług przez użytkownika. Ponadto użytkownik zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z treściami stron trzecich lub kontaktem z witrynami stron trzecich, lub wynikające z nich w jakikolwiek sposób.

14. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podejmowania odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) dowolnego z Twoich Wkładów lub dowolnej ich części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunięcia z Witryny lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) zarządzania Witryną w inny sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynkowych.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://infleasy.com/privacy-policy/. Korzystając z Witryny lub Ofert Marketplace, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która została włączona do niniejszych Warunków Korzystania. Informujemy, że Witryna i Oferty Marketplace są obsługiwane w Niemczech. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Ofert Marketplace z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, różniące się od przepisów obowiązujących w Niemczech, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Witryny użytkownik przekazuje swoje dane do Niemiec i wyraża zgodę na ich przekazywanie i przetwarzanie w Niemczech.

16. TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOSTĘPU I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB PRZEPISÓW. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ JEGO KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy konto użytkownika, zabronione jest rejestrowanie i tworzenie nowego konta pod swoim nazwiskiem, nazwiskiem fałszywym lub zapożyczonym, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej, karnej i nakazowej.

17. MODYFIKACJE I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części Ofert Rynkowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Marketplace.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Marketplace będą dostępne przez cały czas. Mogą wystąpić problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy bądź konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Witryną, co może spowodować przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, zaprzestania lub innego modyfikowania Witryny lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub Ofert Marketplace lub niemożnością korzystania z nich podczas przestoju lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace ani do dostarczania poprawek, aktualizacji lub informacji związanych z nimi.

18. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w UE i jesteś konsumentem, dodatkowo przysługuje Ci ochrona przewidziana przez obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. Adrianna Kosowska i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Berlinie, co oznacza, że możesz wnieść pozew w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Niemczech lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania („Spór”, a łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Strona”, a łącznie „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania każdego Sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej 14 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po przekazaniu przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.

20. KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynkowych, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

21. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG WITRYNY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z NINIEJSZEJ WITRYNY, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONEJ, PRZEKAZANEJ LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ NA BANERZE LUB W INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI NIE BĘDZIEMY W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

22. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY CZY AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI TAKA ZOSTAŁA UISZCZONA. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TAKIE PRZEPISY PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ DO NIEGO ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

23. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne i stowarzyszone oraz wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiegokolwiek naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w związku z którymi Użytkownik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z nami w zakresie obrony przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Kontrahenta o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega niniejszemu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.

24. DANE UŻYTKOWNIKÓW

Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje do Witryny w celu zarządzania działaniem Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez niego przy użyciu Strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

25. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną i zgadza się, że wszelkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje przekazywane przez nas użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące zachowania formy pisemnej. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń, przepisów, rozporządzeń lub innych praw obowiązujących w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów w formie innej niż elektroniczna, lub płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

26. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jakakolwiek skarga złożona u nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, można skontaktować się z jednostką pomocy w składaniu skarg w Wydziale Obsługi Konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii, pisząc na adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub odnoszące się do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane przez przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku przyjęcia niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstaje między nami a użytkownikiem żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani stosunek pośrednictwa. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane na naszą niekorzyść ze względu na fakt ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich zarzutów, które mogą wynikać z elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.

28. KONTAKT

W celu złożenia skargi dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z Witryny należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod adresem:

Niniejsze warunki użytkowania zostały stworzone przy użyciu Generatora Warunków Użytkowania Termly.